Nikosia
  22454780
22490317
  Nikosia
  22373725
22373726
  Nikosia
  22762775
 
  Nikosia
  99654090
22531344
  Nikosia
  22372880
22372881
  Nikosia
  22466777
22466778
  Nikosia
  22345807
22345827
  Nikosia
  22758173, 22756040
22756792
  Nikosia
  22442232, 22495863
22442231
  Nikosia
  22485233, 22484645
22486841
  Nikosia
  22450333
22450305
  Nikosia
  22450333
22450305
  Nikosia
  22312000
22429323
  Nikosia
  22877088
22437209
  Nikosia
  22775858
22772227
  Nikosia
  22441200
 
  Nikosia
  22441200
 
  Nikosia
  22481796, 22767380
22376027
  Nikosia
  22376058
22376408
  Nikosia
  22741300
22741400
  Nikosia
  22331115
 
  Nikosia
  22423542
22319831
  Nikosia
  22423542
22319831
  Nikosia
  22766773
22765810
  Nikosia
  22315299
22315559
  Nikosia
  22491099
22494709
  Nikosia
  22313106
22315109
  Nikosia
  22336337
22876649
  Nikosia
  22336337
22876649
  Nikosia
  22377777, 22452000
22452001
  Nikosia
  22316076
22492444
  Nikosia
  99636974, 99816368
22835587
  Nikosia
  22632482
22384870
  Nikosia
  22313839
22511174
  Nikosia
  22341085
22341085
  Nikosia
  22822165
22822197
  Nikosia
  22832448
22835468
  Nikosia
  22340677
22340688
  Nikosia
  22386738
 
  Nikosia
  22491751
22491752
  Nikosia
  22663307
 
  Nikosia
  22237678, 22237679
22327680
  Nikosia
  22458745
22761671
  Nikosia
  22669484
22665299
  Nikosia
  22868600
22818868
  Nikosia
  22518233
22518235
  Nikosia
  22499777
22499880
  Nikosia
  22495250
22495270
  Nikosia
  22495250
22495270
  Nikosia
  22663692
22660938
  Nikosia
  22766466
22765846
  Nikosia
  22453375
22453374
  Nikosia
  22756632, 22752077
22753802
  Nikosia
 
99443710
  Nikosia
  22317194
22317083
  Nikosia
  22422225, 22423090
22495795